Yenileniyor
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyon
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkari
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • İstanbul
 • İzmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • K.Maraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce

Kentsel Dönüşüm dar ge­lir­li va­tan­da­şın kâ­bu­su ol­du

, , , kategorisinde, 02 Oca 2015 - 10:33 tarihinde yayınlandı
Kentsel Dönüşüm dar ge­lir­li va­tan­da­şın kâ­bu­su ol­du

Dep­rem ris­ki se­be­biy­le, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 6,5 mil­yon ko­nu­tun ye­ni­le­me id­di­asıy­la yo­la çı­kı­lan kent­sel dö­nü­şüm, yük­sek ge­lir­li­le­ri da­ha da zen­gin eder­ken, dar ge­lir­li va­tan­da­şın kâ­bu­su ol­du.

Kent­sel dö­nü­şüm­de dar ge­lir­li­ler üs­tü­ne uzun yıl­la­ra da­ya­lı borç­lan­dı­rı­lır­ken, dö­nü­şüm des­tek­le­rin­den zen­gin­ler fay­da­la­nı­yor. Evi­ne şerh ko­nul­du­ğun­dan ha­ber­siz bir­çok va­tan­daş mağ­dur edi­lir­ken, dev­le­tin ka­sa­sın­dan zen­gi­nin ce­bi­ne dö­nü­şüm ki­ra ve ver­gi yar­dı­mı adı al­tın­da bu­gü­ne ka­dar 1 mil­yar li­ra gir­di.

DAR GELİRLİ MAHKEME KAPISINDA

Dö­nü­şüm mağ­dur­la­rı­na bir­çok ör­nek ver­mek müm­kün. Hak­kı­nı mah­ke­me sa­lon­la­rın­da ara­ma­ya ça­lı­şan yüz­ bin­ler­ce va­tan­daş­ var. On­lar­dan bi­ri de Ko­ca­eli Ça­yı­ro­va İl­çe­si İnö­nü ve Emek ma­hal­le­le­ri Gü­zel­leş­tir­me ve Ya­şat­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Mu­rat Ko­ca ve ma­hal­le sa­kin­le­ri. Mu­rat Ko­ca, kent­sel dö­nü­şüm adı al­tın­da ya­şa­dık­la­rı sı­kın­tı­yı şöy­le an­la­tı­yor: “Biz top­lam­da 310 dö­nüm ara­zi için­de 730 hak sa­hi­bi­nin bu­lun­du­ğu 430 bi­na­dan olu­şan mağ­dur­lar top­lu­lu­ğu­yuz. Bi­zim içi­miz­de 10 ta­ne is­kan­lı, 20 ta­ne ruh­sat­lı, 350 ar­sa ta­pu­lu ve 50 ta­ne­de ta­pu­suz bi­na var. Bi­zim ken­di yer­le­ri­mi­zi 2009’da kent­sel dö­nü­şüm ala­nı ilan et­miş­ler ve ev­le­ri­mi­ze şerh kon­muş. Ça­yı­ro­va Be­le­di­ye­si bi­zim hiç ha­be­ri­miz ol­ma­dan is­mi­ni hiç duy­ma­dı­ğı­mız An­ka­ra­lı ‘İ­mar İn­şa­at’ adın­da bir fir­may­la pro­to­kol im­za­la­mış bu ta­rih­ten iti­ba­ren ha­ya­tı­mız ka­rar­dı. Ev­le­ri­mi­ze şerh kon­du­ğu­nu ve mev­cut alan­la­rı­mı­zın dö­nü­şüm ala­nı ol­du­ğu­nu öğ­ren­dik. 2013’ten be­ri de hu­kuk sa­va­şı ve­ri­yo­ruz. Da­va­la­rı ka­za­nı­yo­ruz an­cak da­va­la­ra iti­raz edi­li­yor. İn­şa­at fir­ma­sı ev­le­ri­ni­zi 50 bin li­ra­ya sa­ya­rım si­ze ve­re­ce­ğim evin be­de­li 250 bin li­ra ge­ri ka­la­nı­nı borç­la­nır­sı­nız di­yor. Biz ada­let is­ti­yo­ruz” di­ye hay­kır­dı.

Haber Editörü : Tüm Yazıları